Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Αναρτήσεις » Το καταστατικό της ΠΑΝΕΚΦΕ

Το καταστατικό της ΠΑΝΕΚΦΕ

Το καταστατικό έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμόν 1223/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Άρθρο 1ο – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο πανελλήνιας επιστημονικής οργάνωσης των υπεύθυνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΕΚΦE», με έδρα στην οδό Νικηταρά 7, Κερατσίνι, Πειραιά.

Άρθρο 2ο – ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

 1. Η δημιουργία και η καλλιέργεια στενότερων δεσμών αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου.
 2. Η διαφύλαξη και βελτίωση των κοινών επιστημονικών, κοινωνικών, οικονομικών και επαγγελματικών κεκτημένων των μελών του Σωματείου.
 3. Η κατοχύρωση ανεμπόδιστου επιστημονικού διαλόγου και η ελεύθερη διακίνηση και διαμόρφωση επιστημονικών ιδεών ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου.
 4. Η ανταλλαγή απόψεων για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και ειδικότερα στην πειραματική διδασκαλία τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 5. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η διάχυση και η αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού.
 6. Η εκπόνηση μελετών, ερευνών, σχεδίων, προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν τα σχολικά εργαστήρια φυσικών επιστημών, τον εξοπλισμό τους, την ασφάλεια και υγιεινή.
 7. Η υποστήριξη των μελών του Σωματείου στη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και στην παραγωγή αντίστοιχου υλικού.
 8. Η ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου των μελών του Σωματείου.
 9. Η προώθηση της διαρκούς επιμόρφωσης των μελών του Σωματείου, σε συνεργασία με επιμορφωτικούς φορείς (φορείς εποπτευόμενους από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το δημόσιο, Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Μουσεία κλπ.).
Άρθρο 3ο – ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Οι σκοποί του Σωματείου επιδιώκονται με τα παρακάτω μέσα:

 1. Με διαλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια, εργαστήρια, εκδόσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές) και κάθε είδους δραστηριότητα με επιστημονικό και ερευνητικό περιεχόμενο.
 2. Με την αυτόνομη ή σε συνεργασία συμμετοχή σε εθνικά και σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
 3. Με τη δημιουργία επιτροπών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και σύνταξης έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ανταλλαγών και αποστολών.
 4. Με τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών και τη συντήρηση ιστοσελίδας για την παροχή τεχνογνωσίας στα μέλη του Σωματείου και στους εκπαιδευτικούς.
 5. Με την υποβολή υπομνημάτων και την πραγματοποίηση παραστάσεων στις  δημόσιες υπηρεσίες για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Σωματίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 6. Με κάθε άλλο μέσο που θα καθορίζει η Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 4ο – ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα και επίτιμα.

 1. Τακτικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται οι  καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν ως υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. Επίσης εγγράφονται και όσοι καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατείχαν τη θέση υπεύθυνου Ε.Κ.Φ.Ε. για τρία τουλάχιστον έτη. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν στην αρχή κάθε σχολικού έτους να ανανεώνουν την εγγραφή τους, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή. Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται η αποδοχή των όρων του καταστατικού, αίτηση προς το Δ.Σ. του Σωματείου και καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.
 2. Πάρεδρα μέλη του Σωματείου εγγράφονται καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι   αποσπασμένοι στο  Ε.Κ.Φ.Ε. για τρία τουλάχιστον έτη.
 3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ., μετά από  πρόταση του Δ.Σ., πρόσωπα που ενίσχυσαν ή ενισχύουν ηθικά και υλικά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και γενικά πρόσφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στο Σωματείο. Επίσης, με την ίδια διαδικασία, ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη και όσοι έχουν προσφέρει στον επιστημονικό χώρο που άπτεται των σκοπών του Σωματείου.

Τα πάρεδρα και τα επίτιμα μέλη του Σωματείου δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν προσμετρώνται για τη δημιουργία απαρτίας των Γ.Σ., δεν υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομών και έχουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο.

Άρθρο 5ο – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα:

 1. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, πλην των καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατείχαν την θέση υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε., τα οποία έχουν μόνο το δικαίωμα να εκλέγουν τα μέλη των οργάνων του Σωματείου.
 2. Να μετέχουν στις Γ.Σ., να εκφράζουν ελεύθερα και αβίαστα τις προτάσεις τους και να έχουν δικαίωμα ψήφου.
 3. Να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ.
Άρθρο 6ο – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Τα μέλη έχουν την υποχρέωση:

Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού, να συμμετέχουν στις τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ., να προσέρχονται πρόθυμα στις προσκλήσεις του Δ.Σ. και να μην παρεμποδίζουν με τις ενέργειές τους την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου.

Να καταβάλλουν την τακτική και τις έκτακτες εισφορές. Μέλος που καθυστερεί την τακτική ετήσια συνδρομή ή τις έκτακτες εισφορές, δεν έχει δικαίωμα ψήφου, εκτός αν τακτοποιηθεί οικονομικά πριν από την εκάστοτε ψηφοφορία.
Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται τα μέλη του Σωματείου που έχουν καταβάλλει την τακτική και τις τυχόν έκτακτες εισφορές. Όταν στο καταστατικό γίνεται αναφορά στα μέλη του Σωματείου πρόκειται πάντοτε για τα οικονομικά τακτοποιημένα.

Άρθρο 7ο – ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Είσοδος νέων μελών:

Νέα τακτικά μέλη επιτρέπεται να εγγράφονται στο Σωματείο μέχρι και ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η περίπτωση 1 του άρθρου 4.

Η εγγραφή νέων τακτικών μελών διακόπτεται ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή έκτακτων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Μέλος αποχωρεί:

Αν υποβάλλει έγγραφα την παραίτησή του στο Δ.Σ. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
Μέλος διαγράφεται:

Αν η δραστηριότητά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου και αν εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/10 των μελών του Σωματείου. Η απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών εφόσον παρίσταται σε αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο συν ένα ( ½ + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η πρόταση κοινοποιείται δέκα ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. Το μέλος αυτό έχει δικαίωμα να απολογηθεί στη Γ.Σ. Αν δεν απολογηθεί, η Γ.Σ. αποφασίζει και χωρίς την απολογία του.

Αν δεν ανανεώσει την εγγραφή του, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή, για δύο συνεχόμενα έτη. Η διαγραφή στη περίπτωση αυτή λειτουργεί αυτοδίκαια, αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση του Δ.Σ., δύο μήνες πριν τη λήξη της διετίας.

Άρθρο 8ο – ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩMATEIOY

Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Τακτικοί πόροι είναι:

α) το δικαίωμα εγγραφής των μελών, και

β) οι τακτικές – ετήσιες συνδρομές των μελών.

Τα αντίστοιχα καταβαλλόμενα ποσά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ.
Έκτακτοι πόροι είναι:

α) Οι έκτακτες εισφορές, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ.

β) Οι προαιρετικές εισφορές των μελών του Σωματείου.

γ) Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου.

δ) Οι επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κράτος, την Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ε) Οι προς το Σωματείο τυχόν δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα και με την προϋπόθεση ότι για την αποδοχή τους απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 9ο – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι:

η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.),

το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και

η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
Αρχή λειτουργίας του Σωματείου είναι η τήρηση και ο σεβασμός των δημοκρατικών διαδικασιών και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συμμετοχή των μελών στη λήψη και στην εκτέλεση των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων.

Άρθρο 10ο – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα του Σωματείου. Ειδικότερα:

 • Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
  Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλάσσει αυτό από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 • Αποφασίζει για την επιβολή της ποινής της διαγραφής των μελών καθώς και για την άρση της με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο συν ένα (½ + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
 • Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού.
 • Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο συν ένα (½ + 1 ) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
 • Αποφασίζει για την μεταβολή των σκοπών του Σωματείου, στην οποία πρέπει να συναινέσουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.
 • Παύει τα μέλη των οργάνων του Σωματείου εφόσον η παύση αυτή υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και ιδίως εξαιτίας βαριάς παράβασης των καθηκόντων τους ή ανικανότητας να ασκήσουν την τακτική διαχείριση. Η παύση των μελών των οργάνων του Σωματείου γίνεται από τη Γ.Σ., με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο συν ένα (½ + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση αυτή το μέλος που παύτηκε, αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος ή εάν δεν υπάρχει, όπως ορίσει η Γ.Σ.

Παρόντα θεωρούνται και τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη που έχουν αποστείλει τις θέσεις τους με επιστολή, που αναγράφει τα στοιχεία τους και εφόσον αναγράφεται ότι οι θέσεις αυτές αφορούν τη συγκεκριμένη Γ.Σ. Δυνατότητα τέτοιας μορφής συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη που δε διαμένουν στην έδρα του Σωματείου. Στα θέματα προς συζήτηση της Γ.Σ. ο Πρόεδρος της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένος να αναγνώσει τις θέσεις αυτές. Στα θέματα προς ψήφιση, η Γ.Σ. είναι υποχρεωμένη να προσμετρήσει τις θέσεις τους ως αντίστοιχες ψήφους και εφόσον αυτό αναγράφεται ξεκάθαρα στην σχετική επιστολή.

Άρθρο 11ο – ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ Γ.Σ.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε ετήσια τακτική Γ.Σ. και σε έκτακτες Γ.Σ.

Η ετήσια τακτική Γ.Σ. συνέρχεται με πρόσκληση του Δ.Σ. μία φορά το χρόνο με την έναρξη ή τη λήξη ή/και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η πρόσκληση σύγκλησης με τα θέματα της Γ.Σ., υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Σωματείου, αναφέρει σαφώς τον τόπο, τον χρόνο και τον λόγο σύγκλησης αναρτάται στα γραφεία του Σωματείου και γνωστοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της. Ο τόπος σύγκλησης της Γ.Σ. μπορεί να είναι και άλλος εκτός της έδρας του Σωματείου κατά την κρίση του Δ.Σ.

Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέματα του Σωματείου:

α) με απόφαση του Δ.Σ. με σχετική πλειοψηφία ή

β) με έγγραφη αίτηση του 1/5 των τακτικών μελών του Σωματείου ή

γ) με έγγραφη αίτηση της Ε.Ε., με θέματα της αρμοδιότητάς της.

Η πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. έχει το ίδιο περιεχόμενο με της ετήσιας τακτικής και γνωστοποιείται στα μέλη του, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι αυστηρώς εκείνα που αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ. ή στην αίτηση που προκάλεσε τη σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ.

Στην ειδική περίπτωση που το Δ.Σ. παραιτηθεί ως σώμα, είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει το θέμα της παραίτησής του σε αυτή με μόνο σκοπό τη διενέργεια των εκλογών. Μέχρι δε της ανάληψης των καθηκόντων από το νέο Δ.Σ., το παραιτηθέν ασκεί όλα τα καθήκοντά του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία τότε η Ε.Ε. ή τουλάχιστον 10 μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ., με μόνο σκοπό να εκλέξει προσωρινή διοίκηση με περιορισμένη θητεία και ενδεχόμενα να προκηρύξει εκλογές.

Άρθρο 12ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Γ.Σ.

Στις Γ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη του Σωματείου. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτή το ένα δεύτερο συν ένα (½ + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γ.Σ. συνέρχεται στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα μία εβδομάδα (7 ημέρες) αργότερα, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται οπωσδήποτε σε απαρτία, ανεξαρτήτως αριθμού των παρευρισκομένων μελών, εκτός και εάν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις για θέματα που το παρόν καταστατικό απαιτεί αυξημένα ποσοστά απαρτίας. Στην επαναληπτική σύγκληση δεν είναι αναγκαία η αποστολή νέας πρόσκλησης, αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ημέρας και ώρας επανάληψης λόγω μη ύπαρξης απαρτίας.

Οι αποφάσεις των Γ.Σ., λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 +1) των παρόντων μελών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς τη συνέλευση των μελών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται κατά την έναρξή της με ανάταση χειρός και με σχετική πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται αντιπρόεδρος και γραμματέας-πρακτικογράφος.

Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. για γενικά ζητήματα γίνονται φανερά με ανάταση χειρός. Στα προσωπικά θέματα, εκτός της μομφής, η ψηφοφορία είναι μυστική με ψηφοδέλτια.

Σε όλες τις παραπάνω ψηφοφορίες μπορούν να συμμετέχουν και θεωρούνται παρόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, και τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη που έχουν εκφράσει τις θέσεις τους μέσω επιστολής.

Άρθρο 13ο – ΘΕΜΑΤΑ Γ.Σ.

Θέματα της Γ.Σ. είναι δυνατό να αποτελέσουν όσα έχουν σχέση με τους σκοπούς και τη δράση του Σωματείου. Ο οριστικός πίνακας των θεμάτων και η σειρά των θεμάτων της Γ.Σ. καθορίζεται από την πρόσκληση σύγκλησης της Γ.Σ.

Η προσθήκη νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη απαιτεί ομόφωνη απόφαση όλων των τακτοποιημένων οικονομικά μελών του Σωματείου.

Άρθρο 14ο – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι τρία έτη. Εκτός από τα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη.

Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να είναι τακτικά μέλη που υπηρετούν ως υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. κάποιο μέλος του παύσει να κατέχει την θέση υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε., εκπίπτει αυτοδίκαια από μέλος του Δ.Σ. και ακολουθούνται όσα ορίζονται στο άρθρο 18.

Την ίδια θητεία με το Δ.Σ. έχουν και τα μέλη της Ε.Ε. Εκτός από τα τρία (3) μέλη της Ε.Ε. εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη.

Το Δ.Σ. ευθύνεται για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ., την εκπλήρωση των σκοπών και το συντονισμό της δράσης του Σωματείου. Συγκροτεί επιτροπές από τα μέλη του Σωματείου για καταμερισμό εργασίας, τις ελέγχει και φέρει την ευθύνη για τις δραστηριότητές τους. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και μεριμνά για την εξεύρεση και είσπραξη των πόρων του. Συντάσσει το Διοικητικό και τον Οικονομικό απολογισμό και τον Προϋπολογισμό και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. Συγκαλεί τα μέλη του Σωματείου σε τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ., εγγράφει ή διαγράφει τα μέλη του σύμφωνα με το καταστατικό και γενικά προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του Σωματείου.

Άρθρο 15ο – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες του Σωματείου για την εκλογή του πενταμελούς Δ.Σ. και της τριμελούς Ε.Ε. γίνονται κάθε τρία χρόνια και διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται από τη Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία. Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι να διαπιστώνει την απαρτία της Γ.Σ., να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, να λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποίησης αυτών ως εκλογέων. Επίσης, η Εφορευτική Επιτροπή φέρει την ευθύνη για την καταμέτρηση και την κατανομή των ψήφων και για τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των εκλεγέντων. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεωτικά δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε άλλο αξίωμα.

Άρθρο 16ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία από ενιαίο ψηφοδέλτιο. Υπεράνω των ονομάτων των υποψηφίων αναγράφεται ο τίτλος «Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο». Τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να είναι στο ίδιο ψηφοδέλτιο με εκείνα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπεράνω των ονομάτων των υποψηφίων αναγράφεται ο τίτλος «Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή». Οι υποψήφιοι της Ε.Ε. δε μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ.

Τα μέλη ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε δια αλληλογραφίας. Η ψήφος δια αλληλογραφίας επιτρέπεται μόνο στα μέλη που κατοικούν εκτός της έδρας του Σωματείου. Στην περίπτωση αυτή, το ψηφοδέλτιο τοποθετείται σε αδιαφανή φάκελο επί του οποίου δεν αναγράφεται τίποτε. Ο φάκελος αυτός τοποθετείται σε ένα μεγαλύτερο ο οποίος φέρει τα στοιχεία του ψηφοφόρου και τη λέξη «ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» και ταχυδρομείται στη διεύθυνση του Σωματείου. Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει την ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, μέχρι την οποία θα γίνονται αποδεκτές οι ψήφοι με την αποστολή επιστολής.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία κατά τη διενέργεια των εκλογών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στα όργανα του Σωματείου έχουν όλα τα τακτικά μέλη που υπηρετούν ως υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. και έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Στην ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. ο κάθε ψηφοφόρος έχει τη δυνατότητα μέχρι και δύο (2) σταυρών προτίμησης και ένα (1) στην ανάδειξη των μελών της Ε.Ε.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει ενώπιον των μελών του Σωματείου, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.

Οι πέντε υποψήφιοι για το Δ.Σ. που συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. και οι επόμενοι δύο αναπληρωματικοί . Οι τρεις υποψήφιοι για την Ε.Ε. που συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους εκλέγονται μέλη της Ε.Ε. και οι επόμενοι δύο αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 17ο – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν, με ευθύνη και προεδρεία του πρώτου σε ψήφους υποψηφίου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Μέλος. Το απερχόμενο Δ.Σ. καλείται να παραδώσει τα κλειδιά, τα τηρούμενα αρχεία, τη σφραγίδα και την περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης που υπογράφεται από τα προεδρεία.

Σε περίπτωση που το νέο Δ.Σ. δε συγκληθεί ή δε συγκροτηθεί σε σώμα εντός είκοσι (20) ημερών από τη διενέργεια των εκλογών, το απερχόμενο Δ.Σ. συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. με μόνο θέμα συζήτησης τη συγκρότηση σε Δ.Σ.

Άρθρο 18ο – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Δ.Σ.

Αν στη διάρκεια της τριετούς θητείας του μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί, παυθεί ή εκπέσει του αξιώματός του, αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος, οπότε και το Δ.Σ. με τη νέα του σύνθεση, συνέρχεται εκ νέου για να συγκροτηθεί σε σώμα. Στην περίπτωση δε που παραιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. (3 μέλη), τότε το Δ.Σ. θεωρείται παραιτηθέν και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 11.

Άρθρο 19ο – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συγκαλείται κάθε φορά από τον Πρόεδρο ή από τρία (3) μέλη του, με ανακοίνωση που ορίζει το χώρο, το χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης. Η γνωστοποίηση στα μέλη του Δ.Σ. γίνεται τουλάχιστον τρεις ημέρες (3) ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη ή υποβληθεί σχετική αίτηση από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Το Δ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία για τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, αν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.

Ο Αντιπρόεδρος και το Μέλος του Δ.Σ. δύναται να θεωρηθούν παρόντα εφόσον έχουν καταθέσει εγγράφως τις απόψεις τους και έχουν λάβει θέση επί των θεμάτων της συνεδρίασης. Στην περίπτωση του Αντιπροέδρου η παραπάνω ρύθμιση έχει ισχύ μόνο εφόσον η συνεδρίαση του Δ.Σ. λαμβάνει χώρα παρουσία του Προέδρου.

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων με φανερή ψηφοφορία, εκτός από τα προσωπικά θέματα για τα οποία τυχόν θα ζητηθεί μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου και όταν απουσιάζει η ψήφος του Αντιπροέδρου.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, καλείται σε έγγραφη απολογία εντός δέκα (10) ημερών, με πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. Αν η δικαιολογία του είναι ανεπαρκής και δε συμμορφωθεί, χάνει την ιδιότητά του αυτοδικαίως και αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ιδίου ψηφοδελτίου. Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να καθαιρεθούν σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 7 του παρόντος.

Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης.

Άρθρο 20ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες του τις σχέσεις και εκδηλώσεις με τις Δικαστικές και Διοικητικές αρχές, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και γενικά με κάθε τρίτο, συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου μετά από προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., λαμβάνει κάθε εξασφαλιστικό μέτρο για τα συμφέροντα του Σωματείου ακόμη και χωρίς έγκριση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. εφόσον η σύγκλησή τους δεν είναι εφικτή και προκύπτει κίνδυνος από την αναβολή, συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και τις έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, φροντίζει για τον συντονισμό της δράσης του Σωματείου, για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., πραγματοποιεί (είτε μόνος του είτε και με άλλο μέλος του Δ.Σ.) τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές με επιστημονικούς, πνευματικούς, κυβερνητικούς κλπ. παράγοντες και υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο του Σωματείου.

Άρθρο 21ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Σωματείου.

Άρθρο 22ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ., προεδρεύει του Δ.Σ., όταν λείπουν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, τηρεί την αλληλογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική), είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση της ιστοσελίδας, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο διοικητικού περιεχομένου καθώς και τα χρηματικά εντάλματα, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωματείου (μητρώου μελών, πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων, πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, δωρητών-δωρεών κλπ.), πλην του ταμείου του Σωματίου και φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου.

Άρθρο 23ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του Σωματείου, κάνει τις εισπράξεις και πληρωμές με διπλότυπα αποδείξεων και χρηματικά εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, τηρεί το προβλεπόμενο βιβλίο, ευθύνεται μαζί με τον Πρόεδρο για κάθε διαχειριστική ανωμαλία, επιμελείται για την πραγματοποίηση των εισπράξεων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο έγγραφα οικονομικού περιεχομένου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. μετά από σχετική υπόδειξη του Προέδρου και αποδοχή από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Τα χρήματα του Σωματείου κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί στο όνομα του Σωματείου. Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τις καταθέσεις του Σωματείου πραγματοποιείται από τον Ταμία μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου ο Ταμίας μπορεί να έχει στο ταμείο του σε μετρητά το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €).

Άρθρο 24ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μεριμνά για την οργάνωση διαλέξεων, εκδηλώσεων και γενικά έχει τη φροντίδα για τις δημόσιες σχέσεις του Σωματείου.

Άρθρο 25ο – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το Δ.Σ του Σωματείου, συγκροτεί επιτροπές δραστηριότητας του Σωματείου, όπως α) Ευρωπαϊκών ή ελληνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, β) σύνταξης έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου γ) εκδόσεων δ) μελετών κλπ.

Οι επιτροπές είναι ανοικτές για όλα τα μέλη του Σωματείου. Το Δ.Σ. συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία των επιτροπών και είναι υπεύθυνο απέναντι στη Γενική Συνέλευση για τη δράση τους.

Άρθρο 26ο – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και με την ίδια θητεία, έχει ως έργο της τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής και μόνον διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Σωματείου, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ. Η Ε.Ε. αμέσως μετά την εκλογή της εκλέγει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί προσπάθεια δυσφήμησης του Δ.Σ. από την Ε.Ε. ή από μέλος της Ε.Ε., με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία, εκπίπτουν αντίστοιχα του αξίωμά τους, τηρουμένων των αναφερόμενων στην παράγραφο 7 του άρθρου 10.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται στα γραφεία του Σωματείου:

Τακτικά, κάθε εξάμηνο για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου. Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου. Ο Ταμίας ειδοποιείται έγγραφα και οφείλει μέσα σε τρεις ημέρες να έχει στη διάθεση της Ε.Ε. όλα τα στοιχεία.

Έκτακτα, όταν καλείται από το Δ.Σ. ή από κάποιο μέλος της. Σε περίπτωση που η Ε.Ε. διαπιστώσει οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες, είναι υποχρεωμένη να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

Άρθρο 27ο – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ

Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος ελληνικής ή αλλοδαπής επιστημονικής ή επαγγελματικής ομοσπονδίας, εφόσον αποφασίσει για αυτό η Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σωματείου και εφόσον παρίστανται το ½ + 1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών όπως ορίζεται στο άρθρο 12.

Άρθρο 28ο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο διαλύεται ή τροποποιεί το καταστατικό του σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και σε κάθε περίπτωση απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., με την παρουσία του ενός δευτέρου συν ένα (1/2 + 1) των οικονομικών μελών και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Μετά τη λύση του Σωματείου ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, την οποία διενεργούν τα μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου τα τυχόν υπάρχοντα περιουσιακά του στοιχεία μεταβιβάζονται όλα σε Ε.Κ.Φ.Ε. ή σε σχολείο ή/και σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας.

Άρθρο 29ο – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα. Η σφραγίδα φέρει κυκλικά την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» περιμετρικά της προσωπογραφίας του Αρχιμήδη, που αποτελεί το σήμα του Σωματείου, καιτο έτος ίδρυσης του Σωματείου «2004».

Άρθρο 30ο – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η Γ.Σ. σεβόμενη το πνεύμα των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 31ο – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η Προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου, η οποία θα διοικήσει το Σωματείο μέχρι τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα λάβουν χώρα μέσα σε δέκα (10) το αργότερο μήνες από την εγγραφή του Σωματείου στο βιβλίο των Σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, είναι πενταμελής και αποτελείται από τους:

1) Ιωάννη Γάτσιο του Χρήστου, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής, 2) Γεώργιο Ζησιμόπουλο του Οδυσσέα, κάτοικο Αιγίου, 3) Κωνσταντίνο Καμπούρη του Δημητρίου, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, 4) Νικόλαο Παπασταματίου του Σπυρίδωνα, κάτοικο Αθηνών και 5) Ευγενία Τσιτοπούλου του Γεωργίου, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής.

Άρθρο 32ο – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα δύο (32) άρθρα, ψηφίστηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών του μελών, εγκρίθηκε, σήμερα 13ή Σεπτεμβρίου 2008 από τους ιδρυτές του και θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία που εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών θα δημοσιευθεί στα βιβλία Σωματείων που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.


Συνημμένα αρχεία