Ολοκληρώθηκε πρόσφατα και κατατέθηκε στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. η ερευνητική μελέτη με τίτλο: "Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) για την ενεργή αξιοποίηση των εργαστηριακών διδακτικών εργαλείων στο Ενιαίο Λύκειο, Τ.Ε.Ε., Γυμνάσιο και Δημοτικό".

Η μελέτη καταγράφει την ιστορία, τη νομοθεσία, τους χώρους, τον εξοπλισμό, το ανθρώπινο δυναμικό και τις δραστηριότητες των Ε.Κ.Φ.Ε., ενώ παράλληλα καταθέτει πορίσματα σχετικά με τη στοχοθεσία και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων των Ε.Κ.Φ.Ε., τη γνώμη και την ικανοποίηση των υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. από το εργασιακό τους περιβάλλον, τις προτάσεις τους για την εργαστηριακή διδασκαλία και την ανάπτυξή της, και τέλος για τις αντιλήψεις τους για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και την αναγκαιότητα ή μη σχετικής πιστοποίησης. Η μελέτη εξετάζει επίσης την ευρωπαϊκή πρακτική περιγράφοντας ανάλογες δράσεις στον ευρωπαϊκό χώρο, παρουσιάζει ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και καταλήγει με προτάσεις για την αναβάθμιση των Ε.Κ.Φ.Ε.

Οι υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. συνέβαλαν αποφασιστικά στην εκπόνηση της μελέτης συμμετέχοντας στη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων σε ποσοστό 91%, περιορίζοντας σε αμελητέα επίπεδα το στατιστικό σφάλμα της έρευνας.

Η Μελέτη έγινε κατόπιν προκήρυξης στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)», της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, του μέτρου 2.1 “Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης”, του ΕΠΕΑΕΚ II, που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από τους Εθνικούς Πόρους. Η ένταξή/προκήρυξή της ήταν αποτέλεσμα της αποδοχής από τον Ο.ΕΠ.ΕΚ. σχετικής πρότασης της ΠΑΝΕΚΦΕ (βλ. σχετικό έγγραφο του Δ.Σ. με αριθμ. πρωτ. 19/23-9-2005).

Συνημμένα αρχεία: